දිනපතා කියවන්න.පත්තරේ විස්තරේ. (පැය 24 පුරාම මෙහි ඇති තොරතුරු අලුත් කරනු ලැබේ.)